జనన మరణాలు అనే సమస్య లేదు

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు