"గుణాతీత" తత్వ వర్ణన

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు