సత్యం ఒక్కటే అది "ఆత్మ జ్ఞానం"

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు