"స్థిత ప్రజ్ఞత" లక్షణాలు

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు