"ఆత్మ" అనే శబ్ధం కు అర్ధం

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు