కఠోపనిషత్ _ 1వ అధ్యాయము _ 2వ వల్లీ _ 22వ మంత్రం

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు