ఈశావాస్యోపనిషత్ లో మొదటి మంత్ర వర్ణం

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు