అద్వైత వేదాంతం లో సూపర్ సైన్స్

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు