ఆత్మ దర్శనము

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు