పరమాత్మ ఏ ఏ లోకాలను సృష్టించెను?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు