పరమాత్మకు ప్రపంచాన్ని సృష్టించటానికి సామగ్రి ఏమిటి?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు