ఆత్మ అంటే ఏమిటీ?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు