ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ (మహావాక్యము)

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు