మోక్షం కోసమే అయితే కర్మ, ఉపాసన సాధనము కాదు

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు