మాయా వాదము - వివరణ

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు