#


అద్వైత జ్ఞాన రత్నాలు - 2

ఈ ప్రవచనం భాగాలు అన్ని అద్వైత విజ్ఞాన సారం 42 రోజులు ప్రవచనంలోనివి.

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాస రావు