#


ఈశావాస్యోపనిషత్

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు