#


గీత-భాగవత సమన్వయము

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు