ఆడియో ప్రవచనాలు

Skip Navigation Links.
Collapse ప్రస్థానత్రయ  ప్రవచనములు ప్రస్థానత్రయ ప్రవచనములు
ఈశావాస్యోపనిషత్
కేనోపనిషత్
ప్రశ్నోపనిషత్
కఠోపనిషత్
ముండకోపనిషత్
ఐతరేయోపనిషత్
తైత్తరేయోపనిషత్
మాండూక్యోపనిషత్
ఛాందోగ్యోపనిషత్
బృహదారణ్యకోపనిషత్
బ్రహ్మసూత్రాలు
భగవద్గీత
దశోపనిషత్ సారాంశము
శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్
కైవల్యోపనిషత్
Collapse ప్రకరణ గ్రంధ ప్రవచనములుప్రకరణ గ్రంధ ప్రవచనములు
వివేక చూడామణి
సనత్సుజాతీయము
భర్తృహరి సందేశము*
వేదాంత పంచదశి
మానసోల్లాసము
త్రిపురా రహస్యము
నైష్కర్మ్యసిద్ధి
అపరోక్షానుభూతి*
పక్షపాత రహిత అనుభవ ప్రకాశ
యోగవాశిష్టము
శతశ్లోకి
నిర్వాణ దశకం
Collapse స్తోత్ర గ్రంధ ప్రవచనములుస్తోత్ర గ్రంధ ప్రవచనములు
లలితా సహస్రనామ అంతరార్ధము*
విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్ర రహస్యార్ధము*
దక్షిణామూర్తి స్తోత్రములు*
Collapse అద్వైత ప్రవచనములుఅద్వైత ప్రవచనములు
మహావాక్య విచారణ*
అద్వైత పరిభాషా సమన్వయవము*
అద్వైత విజ్ఞాన సారము
అద్వైత విజ్ఞాన సంగ్రహము
భగవద్గీతా తాత్పర్య సారము 2011
అద్వైత వేదాంత పరిభాష
అద్వైత సిద్ధాంత సమీక్ష
అద్వైత పంచాయతనము
అద్వైత సప్తాహము 2012
గురుపూర్ణిమ 2012
అత్మవిచారణ 2012
అద్వైత నవాహ్నికము 2013
సత్సంగము (ఫిబ్రవరి 2013)
సత్సంగము (మార్చి 2013)
సత్సంగము (మే 2013)
నిధిధ్యాసన (2013)
భగవద్గీత శాస్త్రీయ ద్రుక్పదము (డిసెంబర్ 2013)
శంకర జయంతి (2014)*
భగవద్గీత సమీక్ష (2014)
Collapse ఇతర ప్రవచనములుఇతర ప్రవచనములు
వినాయక చవితి*
కృష్ణాష్టమి 2011*
సంక్రాంతి*
ఆత్మారామ తత్వం*
గీత - భాగవత సమన్వయము*
పతంజలి యోగ సూత్ర విచారణ*
ప్రకరణ గ్రంధ ప్రవచనములు - సనత్సుజాతీయము
 
No Audios Available