#


బ్రహ్మసూత్రాలు-తర్కపాదం

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు