#


భర్తృహరి సందేశము

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు