భగవద్గీతా సర్వస్వము

13.క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము

Page 20 to 31

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు