భగవద్గీతా సర్వస్వము

15.పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగము

Page 220 to 233

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు