భగవద్గీతా సర్వస్వము

15.పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగము

Page 187 to 194

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు