భగవద్గీతా సర్వస్వము

14.గుణత్రయ విభాగ యోగము

Page 149 to 159

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు