భగవద్గీతా సర్వస్వము

14.గుణత్రయ విభాగ యోగము

Page 139 to 149

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు