భగవద్గీతా సర్వస్వము

8.అక్షరపరబ్రహ్మ యోగము

Page 125 To 130

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు