భగవద్గీతా సర్వస్వము

7.జ్ఞానవిజ్ఞాన యోగము

Page 72 To 80

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు