భగవద్గీతా సర్వస్వము

1.విషాద యోగము

Page 34 to 46

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు