భగవద్గీతా సర్వస్వము

1.విషాద యోగము

Page 20 to 34

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు