భగవద్గీతా సర్వస్వము

4.జ్ఞాన యోగము

Page 298 to 305

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు