భగవద్గీతా సర్వస్వము

4.జ్ఞాన యోగము

Page 288 to 298

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు