#


భగవద్గీత లో శాస్త్రీయ దృక్పధము

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు