#


అద్వైత విజ్ఞాన సంగ్రహం

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు