#


అద్వైత వేదాంత పరిభాష

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు