#


అద్వైత పరిభాషా సమన్వయం

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు