#


అద్వైత ద్వాత్రింశిక

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు