#


అద్వైత భాష్య సారము

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు